____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление – Община Мездра

№100/06.08.2008 год.
Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Частично изменение на подробeн устройствен план (ЧИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ІІ, пл. №58 в кв.9 по плана на с.Цаконица.
Проектът се намира в Община Мездра, ул. „Хр. Ботев” №27, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересуваните лица, собственици на урегулирани поземлени имоти: УПИ І-58 и ІІ-58 в кв.9 – „Солис Енерджи” ООД, УПИ ІV-57 в кв.9 – Ваца Василева Цекова, УПИ ІІІ-59 в кв.15 – н-ци на Петко Кръстев Махмушов и УПИ VІ-общ. могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/