____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение по чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя и горски територии в обхвата на концесионна площ на „Кариера за добив на подземни богатства“ от находище „ Дионисо“ и „ Дионисо – участък втори“ в землището на с. Върбешница

На основание чл.129, ал.2, предл. трето, Община Мездра съобщава, че със Заповед № 129/09.03.2022 год. кмета на Община Мездра е одобрен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя и горски територии в обхвата на концесионна площ на „Кариера за добив на подземни богатства“ от находище „ Дионисо“ и „ Дионисо – участък втори“ с обхват: ПИ 12704.53.4; ПИ 12704.54.3; ПИ 12704.53.10; ПИ 12704.54.2; ПИ   12704.53.3; ПИ 12704.226.24; ПИ 12704.226.79; ПИ 12704.226.38; ПИ 12704.14.5; ПИ 12704.14.3; ПИ 12704.226.40; ПИ 12704.226.30; ПИ 12704.226.37; ПИ 12704.14.20; ПИ 12704.244.7; ПИ 12704.9.16; ПИ 12704.226.29; ПИ 12704.226.32 и ПИ 12704.226.31 в землището на с. Върбешница, община Мездра
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14–дневен срок от съобщаването и чрез Община Мездра пред Административен съд, гр. Враца съгласно разпоредбата на чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
https://www.livechatalternative.com/