____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-pagination:none;<br />
mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm”><span lang="RU" style="font-size:14.0pt;<br />
font-family:A4p;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU”>                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

<span lang="RU" style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
RU”>                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

      Провеждането на  публичен

търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  мери и  пасища  - публична общинска собственост  за индивидуално ползване на територията на  Община Мездра .         Търгът ще  се проведе на  19 .0<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>3<span lang="RU" style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:RU”> . 201<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”>3г. от 11.00 часа в  Община Мездра <span style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:BG”>,стая № 201 <span lang="RU" style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:RU”>.       Втора дата – 26.03 . 2013 г. в същия час и място.             При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия.<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”>           За допълнителна информация  -   стая № 109 на общината ,         тел.     9-21-<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>   16, вътр.1<span style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:BG”>56.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”> 

            РС                                <span style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:BG”>                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА                                                                                         …………………..   <span lang="EN-US" style="font-family:<br />
Arial”>/ Ив. Аспарухов /

 

<span lang="RU" style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:RU”> 

<span lang="EN-US" style="font-family:Arial;mso-fareast-language:<br />
#00FF;mso-bidi-language:#00FF”> <span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG;mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:#00FF”>                    О  Б  Щ  И  Н  А  -  Г  Р  А  Д     М  Е  З  Д  Р  А

<span lang="RU" style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
RU”> 

     ОБЯВЯВА  ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА  УЧРЕДЯВАНЕ

 

       <span lang="RU" style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:RU”>ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА  ГРУПА ГАРАЖИ<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”>  в гр. Мездра –<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:BG;mso-fareast-language:#00FF;<br />
mso-bidi-language:#00FF”>за  допълване на  група от 3 гаражни клетки, всяка със застроена площ от 22,75 кв.м в гр. Мездра , кв.3 ,ул. „Ст. Стамболов ” , представляващ част от УПИ <span lang="EN-US" style="font-family:Arial;<br />
mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:#00FF”>II<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:BG;mso-fareast-language:#00FF;<br />
mso-bidi-language:#00FF”> , съгласно АОС № 590/ 19.01.2006 г. с начална цена 602,90  лева за една гаражна клетка.

<span lang="RU" style="font-size:<br />
12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:RU”>  <span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”>           Търгът ще се проведе  в Община- Мездра  на <span lang="RU" style="font-size:<br />
12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:#00FF;<br />
mso-bidi-language:#00FF”>на<span lang="EN-GB" style="font-size:12.0pt;<br />
font-family:Arial;mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:#00FF”> <span lang="EN-GB" style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:RU;<br />
mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:#00FF”> <span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:BG;mso-fareast-language:<br />
#00FF;mso-bidi-language:#00FF”>02 <span lang="RU" style="font-size:12.0pt;<br />
font-family:Arial;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:<br />
#00FF”>.<span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG;mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:#00FF”>04<span lang="RU" style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:<br />
#00FF;mso-bidi-language:#00FF”>. 2013 г. от <span style="font-size:12.0pt;<br />
font-family:Arial;mso-ansi-language:BG;mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:<br />
#00FF”>11<span lang="RU" style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:#00FF”>.<span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:BG;mso-fareast-language:<br />
#00FF;mso-bidi-language:#00FF”>0<span lang="RU" style="font-size:12.0pt;<br />
font-family:Arial;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:<br />
#00FF”>0 часа в Община Мездра <span style="font-size:12.0pt;font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:BG;mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:#00FF”>, стая № 201. <span lang="RU" style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:#00FF”> Втора дата – <span style="font-size:<br />
12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:BG;mso-fareast-language:#00FF;<br />
mso-bidi-language:#00FF”>09<span lang="RU" style="font-size:12.0pt;<br />
font-family:Arial;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:<br />
#00FF”>.0<span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG;mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:#00FF”>4<span lang="RU" style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:<br />
#00FF;mso-bidi-language:#00FF”>. 2013 г. в същия час и място. Последващи дати – всеки вторник при<span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG;mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:#00FF”> останали свободни гаражни клетки <span lang="RU" style="font-size:12.0pt;<br />
font-family:Arial;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:#00FF;mso-bidi-language:<br />
#00FF”>, след втората обявена дата при подадени молби за участие от евентуални кандидати.

     <span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>          В търга се допускат да участват собственици на жилища в гр. Мездра, кв.3 ,   <span lang="RU" style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:RU”>които не притежават друг гараж на територията на града.

     <span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>             Тръжната документация се закупува в стая № 104-а на Общината срещу 20.00 лева , платими в брой.  <span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>      Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.

 

                   За допълнителна информация: тел . 9- 20 -16, вътр.112.

 

<span lang="RU" style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:RU”>РС                                   <span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>     КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :

<span lang="RU" style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:BG”>                                                <span lang="RU" style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:RU”>…………………../ Ив. Аспарухов   <span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>/

<span style="font-size:14.0pt;font-family:A4p;mso-bidi-font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:BG”> 

              О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>         Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на     3 земеделски имоти  в м. „Харта ” землището на  с. Горна Бешовица    .

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>         Търгът ще се проведе на 26.03.2013г. от 9.15 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 02 .04.2013 година  в същия час и място.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”> 

 

                   <span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”>О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  общински имот   № 001028 от 1,033 дка в м. „Острог” землището на  с. Дърманци   .

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>         Търгът ще се проведе на 26.03.2013г. от 9.00 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 02 .04.2013 година  в същия час и място.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;<br />
font-family:A4p;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:BG”> 

              О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>         Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  общински имот  незастроен жилищен парцел : УПИ III<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>-ти  в кв.10  по плана на с. Моравица  от 900 кв.м .

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>         Търгът ще се проведе на 26.03.2013г. от 9.45 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 02 .04.2013 година  в същия час и място.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

<span lang="RU" style="font-size:<br />
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:A4p;mso-ansi-language:RU”> 

              О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>         Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  общински имот  незастроен жилищен парцел :  УПИ ХI<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”>-ти  в кв.1  по плана на с. Брусен от 760 кв.м .

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>         Търгът ще се проведе на 26.03.2013г. от 9.30 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 02 .04.2013 година.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                      ……………………  / Ив. Аспарухов  /

https://www.livechatalternative.com/