____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК

До
М.С.Х.
наследник на Иван Христов Тодоров
собственик на ПИ 303.254
по ПНИ на м. „Сърнин дол“
землище с. Долна Кремена
 
Изх 9-1 / 22. 02.20 22 год.
 
 
Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК
 
                    Община Мездра, област Враца на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ,Ви съобщаваме, че със Заповед № 111/22.02.2022 год. на Кмета на Община Мездра e признато право на собственост на насл. на Иван Христов Тодоров, върху поземлен имот 303.254,м. „Сърнин дол“, землище с. Долна Кремена, общ. Мездра, по ПНИ одобрен със Заповед № 276/01.07.2010г. на Областен Управител на област Враца.                                                      
         Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от получаване на съобщението в реда и условията на АПК пред Административен съд Враца.
 
 
 
инж. Ст. Митева
Ст. експерт „К и Р“                                                                        
https://www.livechatalternative.com/