О Б Я В Я В А

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински имот представляващ незастроен поземлен имот пл.№ 796 в кв. 40-а по плана на с. Зверино с площ от 765 кв.м.
Търгът ще се проведе на 09.09. 2008 г. о т 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 16.09 . 2008 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-а на общината ,тел.0910/ 9-21-16 , вътр. 112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

/ Ив. Аспарухов /

РС
08.08.2008г.