____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение по чл.129, ал.2 от ЗУТ за одобрен проект за ЧИПУП-ПР за УПИ VII (стар пл.459, идентификатор по КККР №30510.501.459) и УПИ VI (стар пл.459, идентификатор по КККР №30510.501.909) в кв.68, с. Зверино

На основание чл.129, ал.2, предл. трето, Община Мездра съобщава, че със Заповед № 245/21.04.2022 год. на кмета на Община Мездра е одобрен проект за частичното изменение на действащия Подробен устройствен план (ЧИПУП) – План за регулация (ПР) на с. Зверино, одобрен със Заповед №400/1990 г., в обхват: УПИ VII (стар пл.459, идентификатор по КККР №30510.501.459)  и УПИ VI (стар пл.459, идентификатор по КККР №30510.501.909) в кв.68  .

Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14–дневен срок от съобщаването и чрез Община Мездра пред Административен съд, гр. Враца съгласно разпоредбата на чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

ЧИПУП-ПР

Zagl_kv68_zverino-2

https://www.livechatalternative.com/