____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение по чл.129, ал.2 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа „Кремена солар“ с мощност до 48 MW в ПИ с идентификатор №22126.332.419 в землището на с. Долна Кремена

На основание чл.129, ал.2, предл. трето, Община Мездра съобщава, че със Заповед № 255/27.04.2022 год. кмета на Община Мездра е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа „Кремена солар“ с мощност до 48 MW в  ПИ с идентификатор №22126.332.419 в землището на с. Долна Кремена, община Мездра

Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14–дневен срок от съобщаването и чрез Община Мездра пред Административен съд, гр. Враца съгласно разпоредбата на чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

ПУП-ПЗ

Записка

https://www.livechatalternative.com/