____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение по чл.129, ал.2 от ЗУТ за одобряване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа вПИ с идентификатор 06598.12.2, местност „Горни воден“, в землището на с. Брусен

На основание чл.129, ал.2, предл. трето, Община Мездра съобщава, че със Заповед № 272/29.04.2022 год. на кмета на Община Мездра е одобрен проект за ПУП – ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща ПИ с идентификатор 06598.12.2, местност „Горни воден“, в землището на с. Брусен за изграждане на фотоволтаична централа.

Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14–дневен срок от съобщаването и чрез Община Мездра пред Административен съд, гр. Враца съгласно разпоредбата на чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

ПУП-ПЗ

pup_brusen-12-2

https://www.livechatalternative.com/