____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение до Н-ците на Васил Иванов Василев и Евгени Василев Иванов

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка чл.140, ал.3 и чл.131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена виза за проектиране за строеж: “Вътрешно преустройство на съществуваща работилница и пристройка – разширение за работилница за обработка на каменни изделия в УПИ VІ-417 в кв. 25 по плана на с. Върбешница.

Скицата с виза, както и приложенията към нея се намират в сградата на Общинската администрация,

стая 105.

          Визата може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване /публикуване/ на съобщението пред Административен съд Враца, съгласно чл.215 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/