____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение до всички собственици на кучета

 

Община Мездра напомня на всички собственици на кучета, че 31.03.201 Зг. е крайният срок за заплащане на годишната такса за притежаване на куче в размер на 10 лева в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите, съгласно чл.42 д (1) от Наредба на Общински съвет – Мездра за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Когато кучето е придобито след 31 март на текущата година, таксата се заплаща в едномесечен срок от датата на придобиване, в размер на една дванадесета от годишния размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Заплащането на годишната такса от собствениците на кучета в селата от Общината става в съответното Кметство/населено място.

Освобождават се от такса, след представяне на документ собствениците на :

         кучета на инвалиди – след представяне копие на актуално решение от ТЕЛК/НЕЛК за срока на инвалидност;

         служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

         кучета, използвани за опитни цели;

         кучета, използвани от Българския червен кръст;

         кастрирани кучета – отразено в санитарният им паспорт;

         ловни кучета – отразено в санитарният им паспорт.

 

 

Общинска екологична инспекция

https://www.livechatalternative.com/