____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение за открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително за издаване на ново комплексно разрешително на

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
    На основание чл.122а, ал.6, т.1 и т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително (КР) за издаване на ново комплексно разрешително на “АСК БУЛ“ ЕООД, гр.Враца, площадка гр.Мездра, заексплоатация на “Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти“, попадаща в обхвата на т.5.1 “б“ от Приложение №4 на ЗООС и на “Инсталация за съхраняване на опасни отпадъци (отпадъчни нефтопродукти), попадаща в обхвата на т.5.5 от Приложение №4 към ЗООС.
   В периода от 12.07.2022 г. до 26.07.2022 г., проектът на КР ще бъде достъпен на заинтересованите лица на интернет страницата на ИАОС и на Община Мездра, секция обяви, подсекция обяви екологична инспекция.
   Компетентен орган за вземане на решение по проекта на КР е изпълнителният директор на ИАОС.
   Становища в горепосочения срок могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или в деловодството на Община Мездра, ул.“Христо Ботев“ №27.
  
   За допълнителна информация:
Любка Попова – директор на дирекция “Разрешителни режими“, ИАОС, тел.02/940-64-80;
Георги Гергов – главен експерт “ООС“, община Мездра, тел.0885685986.

Линк към проекта

https://www.livechatalternative.com/