____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Общините Ботевград и Мездра започнаха изпълнението на съвместен социален проект за създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи

Botevgrad_Mezdra_Proekt_Maichini tsentrove_2022_Start 06
Стартираха дейностите по Проект „Създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра“. Той се реализира съвместно от общините Ботевград и Мездра по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която се финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектът е с бюджет 499 984.12 eвро (977 868.94 лв.) и продължителност 25 месеца. Община Ботевград, която е бенефициент по проекта, ще отговаря за цялостния мониторинг по изпълнение на дейностите по него, а Община Мездра – за дейностите и изразходваните средства на нейна територия. Партньор по проекта е и СНЦ „МАГ“ – Ботевград. 

Botevgrad_Mezdra_Proekt_Maichini tsentrove_2022_Start 04

Проектът предвижда създаването на три Майчини центрове: два в община Ботевград – в с. Скравена и с. Литаково, и един в гр. Мездра. Необходимостта от създаване на подобни центрове е идентифицирана в двете съседни общини в резултат на обширни проучвания сред ромската общност, осъществени от съвместната програма на Съвета на Европа и на Европейската комисия РОМАКТ. 

Всички услуги в Майчините центрове ще се основават на прилагането на семейно-ориентирания подход в грижите за децата. При всички услуги ще бъде налице стремеж към информиране и овластяване на родителите, с цел повишаване на родителския им капацитет. Родителите ще бъдат въвлечени като партньори в работата с детето и това ще дава много по-голяма резултатност на работата на специалистите. Планирането на услугите ще се извършва съвместно, като дейностите ще са съобразени с нуждите от подкрепа на семейството. 

Родителите ще получават изчерпателна информация за всичко, което касае детето им и всяка дейност ще бъде предварително обсъждана и съгласувана с тях. Това ще разшири родителските им умения и вярвания по отношение на това как трябва да изглежда грижата за развитието на детето им. Друг много важен аспект на семейно-ориентирания подход ще бъде изграждането на родителски мрежи за взаимопомощ. В тях те ще могат да споделят тревогите, трудностите, страховете и мечтите си. 

Междуинституционалните отношения и сътрудничество ще бъде ключово за взаимното усилване на мерките, които се полагат от различни субекти във всяка конкретна сфера. Взаимодействието с детски ясли и градини, училища, медицински услуги, болнични заведения и други социални услуги е условието, което изгражда цялостната институционална подкрепяща среда. Съвместната работа ще осигури възможност за взаимно обучение и допълване на компетентности. 

Botevgrad_Mezdra_Proekt_Maichini tsentrove_2022_Start 03

През двегодишния период за реализиране на проекта, който е с краен срок на изпълнение – 30 април 2024 г., в дейностите на Майчините центрове ще бъдат обхванати минимум 300 деца на възраст от 0 до 6 години и техните родители от ромски произход – 200 в община Ботевград и 100 в община Мездра. 

По проекта ще бъдат ремонтирани три сгради – общинска собственост в гр. Мездра, в с. Литаково и с. Скравена, които се намират в центъра на тези населени места и са разпознаваеми за местното население. Чрез ремонтните дейности и закупуване на необходимото оборудване и обзавеждане помещенията ще придобият уютен вид за потребителите и ще бъдат създадени нормални условия за работа на персонала, нает по проекта. В Майчините центрове ще се изпълняват предвидените образователни дейности в ранната детска възраст, дейности за социално и активно включване, както и дейности за формиране на родителски умения. 

„Срокът за нас беше много кратък и ние, в рамките на две седмици, успяхме чрез кметовете на населените места там, където имаме концентрирано ромско население, да направим проучването за целевата група, каза по време на началната конференция по проекта, която се проведе в с. Литаково, представителят на Община Мездра Елена Нанова, началник отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“. В града ни помогнаха също местни медиатори и намерихме целевата група от 100 потребители. В Мездра имаме два квартала с концентрирано ромско население – Принчовец и Лещака. А иначе в 27-те села на общината ромско население имаме в с. Горна и Долна Кремена, Върбешница, Боденец, Крапец и Елисейна, където сме предвидили да бъдат нашите целеви групи. 

Много бързо открихме и подходяща сграда за Майчин център, която е разпознаваема. Тя се намира в централна градска част и е бившата сграда на Домашен социален патронаж, в непосредствена близост до Детската млечна кухня. Както от страна на Община Ботевград, така и при нас ще бъдат назначени психолог, педагог, медиатор, социален работник и медицински специалист. Ще се радваме това да бъде един успешен проект, разпознаваем от общността и полезен за нея!“ 

Снимки: eeagrants.bg и Botevgrad.news