____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че със Заповед №194/21.03.2013 год. на Кмета на

Община Мездра е разрешено изработването на Частично изменение на подробен устройствен план за МВЕЦ „Черепиш” в обхват: ПИ №105010 и №105001 в землището на с. Люти брод и ПИ №035013 и №035010 в землището на с. Зверино.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а не подлежат на оспорване.                

https://www.livechatalternative.com/