____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

О Б Щ И Н А – Г Р А Д   М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот стопанска сграда „ Свинарник „реализиран в поземлен имот № 099015 в землището на с. Лик ,м. Св. Тройца. Търгът ще се проведе на 23.04.2013г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 30 .04.2013 година в същия час и място.
Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.
Информация за търга и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая

№ 104-А , телефон : 9 – 20-16, вътр.112 .

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :

…………………… / Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/