____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление на основание чл.128, ал.2 ЗУТ за ПУП-ПП за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 6345.4.89 в землището на с. Руска Бела

Община Мездра, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за присъединяване фотоволтаична електроцентрала в ПИ 63450.4.89 в землището на с. Руска Бела, община Мездра, преминаващ през поземлени имоти, както следва:

Първи вариант: ПИ 63450.4.32, ПИ 63450.4.95 и ПИ 39483.14.4 до ПИ 63450.4.89.

Втори вариант: ПИ 63450.4.28, ПИ 63450.4.95 и ПИ 39483.14.4 до ПИ 63450.4.89.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Мездра, стая 106 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

https://www.livechatalternative.com/