____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Уведомление на основание чл. 66 от АПК и чл. 15 от Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата за одобряване на Генерален план за организация на движение в гр. Мездра

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 66 от Административно процесуалния кодекс (АПК) и чл. 15 от Наредба № 1 от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата, уведомявам всички заинтересовани лица, че Кметът на Община Мездра открива производство по издаване на общ административен акт.
 
МОТИВИ:  С настоящия Окончателен проект на „Генерален план за организация на движението в гр. Мездра“ се цели да се определят условията и редът за организиране на движението по улиците, отворени за обществено ползване. Основните изисквания към концепцията за организиране на движението по улиците на гр. Мездра е в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, целят да осигурят:

1. Подобряване на условията за безопасност на движението и намаляване на пътния травматизъм по уличната мрежа на град Мездра; 
2. Подобрение на уличния трафик и намаляване задръжките на автомобилите по кръстовищата на уличната мрежа в града; 
3. Подобряване на екологичните условия в града, вследствие на намаляването на шума и газовите емисии от автомобилите

В разработения Генерален план за организацията на движение в гр. Мездра, тези изисквания са постигнати чрез:
1. Разделяне и разпределение на транспортните и пешеходните потоци по вид, място и време;
2. Канализиране на движението по предназначение след указателна сигнализация;
3. Регламентиране на транспортния и пешеходния достъп до притегателни обекти, обслужвани от улиците, отворени за обществено ползване;
4. Осигуряване на оптимални режими за паркиране на пътните превозни средства.

Приемането на Генералния план за организация на движението в гр. Мездра е наложително и предвид нарасналата интензивност на движението на МПС на територията на града и нуждата от по-ефикасен контрол на обществените отношения, уреждащи движението на МПС и на пешеходци в рамките на гр. Мездра и максимално ограничаване на пътно-транспортни произшествия и инциденти.
 
В заседанията по приемане на Предварителния проект на Генерален план за организация на движението в гр. Мездра участваха заинтересованите ведомства и компетентни органи – представители на сектор Пътна полиция – РУ Мездра към ОД на МВР                    Враца, РС ПБЗН гр. Мездра,  Областно пътно управление гр. Враца, Регионална здравна инспекция гр.  Враца  и тяхното становище е положително.
 
Изхождайки от Наредба № 1 от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Генералния план за организация на движението на гр. Мездра е планов документ (със сила на действие до 5 години), което допринася за добра организация на движението и паркирането, в рамките на града, предвид непрекъснато нарастващия брой автомобили.
 
ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО:
 
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да изпращат в срок до 17:00ч. на 17.10.2022.г. (включително) на следния адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27 и на официалната електронна поща на Община Мездра : obshtina@mezdra.egov.bg
 
В случай, че се изпращат по електронна поща, предложенията и възраженията следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл. Молим заинтересованите лица да посочат електронна поща за контакт (в случай, че предпочитат комуникацията с тях да се осъществява по електронна поща, различна от тази, от която е изпратено предложението и/или възражението), телефон и адрес за кореспонденция.
 
Проектът на Заповедта за одобряване на окончателния проект за „Генерален план за организация на движението в гр. Мездра“, ведно с проекта за „Генерален план за организация на движението в гр. Мездра“, са публикувани на интернет страницата на Община Мездра:  www.mezdra.bg

На основание чл. 68 от АПК заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Община Мездра на адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, етаж 1, стая № 116 от 13:00 до 15:00 часа всеки работен ден.

Приложения:
ТЕКСТОВА ЧАСТ: Обяснителна записка

ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ, съдържащи схеми на :
 

2. Организация на транзитното движение и указателни табели – М 1:5000;

3. Режими на движение на определени видове ППС – М 1:5000;

4. Режими на движение на пешеходци – М 1:5000;

5. Режими за движение на велосипедисти – М 1:5000;

6. Посочност и предимство на движението – М 1:5000;

7. Режими на престой и паркиране – М 1:5000;

8. Препоръки за реконструкция на кръстовища – М 1: 2500;

9. Вертикална сигнализация – М 1: 1500.

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/