____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен от 20 кв. м за поставяне на преместваем павилион за услуги в Мездра, кв.85 , УПИ I – района на Общински пазар , съгласно приложена скица.
Търгът ще се проведе на 23 .12 . 2008г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 30.12 . 2008г. в същия час и място.
За допълнителна информация и закупуване на тръжната документация – стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………
/ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/