____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Новоизбраният кмет на Бо̀денец Яничка Бебева положи клетва

   Новоизбраният кмет на село Бо̀денец Яничка Бебева, издигната от ПП „ГЕРБ“, положи клетва, с което официално встъпи в длъжност. Това стана на октомврийската сесия на Общински съвет (ОбС) – Мездра. Яничка Бебева спечели частичния избор за кмет на кметство Бо̀денец, който се проведе на 23 октомври 2022 г. Тя получи 205 или 62,7%  от общия брой подадени действителни гласове, изпреварвайки със значителна преднина останалите трима кандидати.
 
 
   ОбС прие формуляр с предложения за дейности по приоритетни области на въздействие и оперативни цели към тях, които да бъдат включени в Стратегията за развитие на образованието в област Враца през периода 2023-2027 г.
  Приети бяха промени в Решение №397/ 21.12.2021 г. на ОбС, с които бяха одобрени прехвърлянето на 54 500 лв. в намаление на мярка №4 „Профилактика и превенция на COVID-19“ за създаване на нова мярка „Социални и солидарни грижи в пандемията“, прехвърлянето на 3 150 лв. в намаление на мярка №4 „Профилактика и превенция на COVID-19“ в увеличение на мярка №3 „Подкрепа за „МБАЛ – Мездра“ ЕООД за справяне с пандемията и част от средствата по мярка №4 „Профилактика и превенция на COVID-19“ да се използват за изплащане на разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори за кмет на кметство Боденец.
 
 

   Приет беше отчет за дейността през третото тримесечие на тази година на „Екопроект“ ООД – съвместно дружество между общините Враца и Мездра, което управлява Регионалното депо за твърди битови отпадъци, обслужващо двете общини.
   ОбС предостави на НЧ „Светлина 1926“ – с. Моравица безсрочно право на управление върху недвижим имот – публична общинска собственост: първи етаж от самостоятелен обект със застроена площ от 473 кв. м., с предназначение за културна и обществена дейност по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Моравица.
   Във връзка с изграждането на обект „Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“ ОбС даде предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя от Общинския поземлен фонд – 14 поземлени имота в землищата на Лютидол, Ребърково и Мездра.
   ОбС даде съгласие Община Мездра да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с два проекта по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Първият е за „Рехабилитация на общински път VRC 1082 /III-103/ – Мездрa – Боденец – Крапец – /VRC1032/, участък 1 от км 0+000 до км 2+408,12“ по Процедура BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“, а вторият е за „Енергийна ефективност на СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино“ по Процедура BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.
   ОбС се разпореди с имоти – частна общинска собственост в землищата на Дърманци, Лютидол и Игнатица и прие решения, касаещи изграждането на две фотоволтаични електроцентрали в землищата на Руска Бела и Върбешница.