____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А
О Б Я В Я В А :

Провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на общински имоти , временно стопанисвани от Община Мездра – земеделска земя в землището на с. Горна Кремена, местностите „Тихова глава „ и „ Брестака „ с обща площ от 119,244 дка
Търгът ще се проведе на 03.02. 2009г. от 10.30 часа в Община Мездра Втора дата – 10.02. 2009 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината .

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………. / Ив. Аспарухов /