____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра ще продължи да предоставя още шест месеца патронажна грижа на хора с увреждания и на възрастни в нужда

   Община Мездра и Министерство на труда и социалната политика сключиха Допълнително споразумение №01 към Административен договор BG05M9OP001-6.002-0188-C01 „Патронажна грижа+ в община Мездра“ за изпълнение на едноименния проект, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
С допълнителното споразумение се удължава с 6 месеца предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на лица с увреждания и на възрастни хора, както и превенцията на Covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на Covid-19.
И занапред дейностите по проекта ще продължат да се изпълняват в две направления.
По Направление 1 „Патронажна грижа” минималният брой потребители, които получават патронажна услуга, определен за община Мездра, е 90.
Целеви групи по проекта са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина във връзка с Covid-19, лица от рисковите групи за заразяване с Covid-19.
Чрез изпълнението на проекта се продължава подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, като доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, в рамките на до 2 часа на ден, но не всеки ден. 
За реализирането на тези услуги са назначени 11 домашни помощници, медицинска сестра, психолог, шофьор и диспечер, които извършват предоставяне на мобилните интегрирани социално-здравни услуги.
 
 
По Направление 2 „Превенция на Covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ определеният индикативен брой потребители в социални услуги за община Мездра е 76. Те са настанени в 6 социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания, в т. ч. ЦНСТ №1, ЦНСТ №2 и ЦНСТ №3, Преходно жилище, Защитено жилище 1 и Защитено жилище 2, обособени в Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ), както и в една специализирана институция за предоставяне на социалната услуга „Дом за стари хора“.
 
Дейностите по проекта са пряко свързани с опазване здравето както на ползвателите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, така и на служителите в тези услуги. За подпомагане на служителите в КСУДЛУ и в Дом за стари хора, с цел въвеждане на мерки за дезинфекция, са назначени 13 хигиенисти.
С осигурената допълнителна безвъзмездна финансова помощ общият бюджет на проекта става 659 026.45 лв., а срокът за неговото изпълнение – 20 месеца, до 12 април 2023 г.