__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

О Б Я В А

Община – Мездра обявява :
Провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на общински имоти, временно стопанисвани от Община Мездра – земеделска земя в землището на с.Горна Кремена на обща площ от 184, 966 дка в местностите “Тихова глава”, “Реселец”, “Гладна врана”, “Алиева поляна”, “Полето”, “Ненов дол”, “Байчовица”, “Черешата”, “До село”, “Падалище”, “Копана могила”, “Зад краварника”, “Шумака”, “Сеньова могила”, “Дъбовете” “Пчешко храсте”
Търгът ще се проведе на 03.02.2009г. от 10.00 часа в Община Мездра. Втора дата – 10.02.2009г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допънителна информация за търга са получава в стая №104-А на Общината.
КМЕТ
на Община Мездра:
(Ив. Аспарухов)