____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

ОБЩИНА МЕЗДРА ОБЯВЯВА :

Провеждането търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на три обекта за обществено обслужване всеки върху 108 кв.м в част от УПИ III в кв.85 по плана на град Мездра .Търгът ще се проведе на 24.02. 2009 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 04 .03 . 2009 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. / 0910 / 9- 21-16, вътр. 112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :/п/
/ Ив. Аспарухов/

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А
О Б Я В Я В А :

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижими имот стопански сгради в местността „ Край село”,землището на с. Ослен Криводол ,община Мездра. Търгът ще се проведе на 24.02. 2009 г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 04 .03 . 2009 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. / 0910 / 9- 21-16, вътр. 112.

РС КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : /п/
/ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/