____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра съобщава, че започна данъчната кампания за 2023 г.

   Община Мездра уведомява данъчно задължените лица, че вече се приемат плащания за 2023 г. на:
• данък върху недвижимите имоти,
• такса битови отпадъци,
• данък върху моторни превозни средства,
• патентен данък,
• данък върху таксиметров превоз на пътници.
   Съгласно Закона за местните данъци и такси, за 2023 г. са определени следните срокове за заплащане на:
1.Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: I вноска – до 30 юни, II вноска – до 31 октомври.
Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто.
2. Данък върху превозните средства: I вноска – до 30 юни,II вноска – до 31 октомври.
Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто.
3. Патентен данък.
   Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности.
   Лицата подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата, декларацията се подава непосредствено преди започването на дейността.
   Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва: за първото тримесечие – до 31 януари, за второто тримесечие – от 1 февруари до 30 април, за третото тримесечие – от 1 май до 31 юли, за четвъртото тримесечие – от 1 август до 31 октомври.
   Лицата, които са подали декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили пълния размер на данъка, ползват отстъпка от 5 на сто.
4. Данък върху таксиметров превоз на пътници.
   Внася се преди получаване на издаденото разрешение по Закона за автомобилните превози.
   Задълженията си за местни данъци и такси може да платите по един от следните начини:
• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ – клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:
44 14 00 – патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници,
44 21 00- данък недвижими имоти,
44 23 00- данък моторни превозни средства,
44 24 00 – такса битови отпадъци,
44 28 00 – туристически данък.
• на касите на Община Мездра в Център за административно обслужване, вкл. чрез ПОС устройство,
• в „Български пощи“,
• в „Изипей“ (EasyPay) и ФастПей (FastPay)
• в „Обединена българска банка“ (ОББ),
• в Банка „ДСК“,
• в Кметствата по населени места.
   Предстои да бъдат изпратени данъчните съобщения за 2023 г.
 
https://www.livechatalternative.com/