____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Започна приемът на проекти в Националната кампания „Чиста околна среда“ за 2023 г.

   Започна ежегодният конкурс за 2023 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), който се финансира от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и се провежда успешно вече 19 години при широка обществена популярност.
 
   Допустими бенефициенти в конкурса са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и Обединени детски комплекси (ОДК).
 
   Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. за провеждане на тазгодишния Национален конкурс „Чиста околна среда – 2023 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”.
 
 
    Средствата в предстоящата кампания ще бъдат разпределени по следния начин:
• за проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност 2 000 000 лв.,
• за проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС, на обща стойност 1 500 000 лв.
    Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти е до края на м. ноември 2023 г. за общини и кметства, а за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до края на м. октомври 2023 г.
    В класирането няма да бъдат включвани проекти на заявители (кметства, кметски наместничества, райони на общини, училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК), които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2021 и 2022 г.
  С реализирането на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда” се постига пряко позитивно въздействие върху околната среда и се формира положителна нагласа у хората за действия, свързани със съхраняването на природните ресурси. С доброволния труд на гражданите се залесяват и засаждат почистени площи, създават се и се възстановяват зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения, подобрява се екологичната и естетичната среда. Кампанията ефективно допринася за по-отговорно и дълготрайно отношение на младите хора към опазването на околната среда, като ги ангажира с дейности за повишаване на екологичното съзнание и култура. В резултат на провеждането й през годините са осъществени хиляди проекти на територията на цялата страна.
   Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронната страница на ПУДООС: https://pudoos.bg/
Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.) или на e-mail: proekti2023@pudoos.bg
    Проектът и приложенията задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл.
    Крайният срок за подаване на проектните предложения е:
• за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/ Обединени детски комплекси – 10.02.2023 г.
• За общини и кметства – 24.02.2023 г.
  Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 03.03.2023 г. на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2023 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.
    Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 07.04.2023 г. на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията.
 
 
https://www.livechatalternative.com/