____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление

№34/25.05.09 год.

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №116070, по картата на възстановената собственост на с. Люти дол.
Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 – дневен срок от съобщението заинтересуваните лица, собственици на имоти №116067 – на н-ци на Михаил Якимов Милков, ПИ №116066 на н-ци на Стоян Милков Мицовски могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/