____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра разширява системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

   С цел разширяване на системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), в началото на тази година на територията на гр. Мездра бяха разположени пет контейнери за разделно събиране на негодни за употреба портативни батерии, предоставени от „Надин Холд“ ЕООД – София.
 
 
   Контейнерите се намират в Центъра за административно обслужване в Община Мездра, в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, в Професионална гимназия „Алеко Константинов“, в Професионална гимназия „Васил Левски“ и на касата на Кабелна телевизия „Интерсат“ в Търговски комплекс „Роял“.
 
 
   Община Мездра има сключен договор с „Екобултех“ АД – София за събиране, транспортиране, предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
 
 
   ВАЖНО!
 
 „Негодни за употреба батерии и акумулатори” (НУБА) са батерии и акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, предназначени са за оползотворяване или обезвреждане.
   Влияние върху околната среда:
  Тежките метали, които се съдържат в НУБА, се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични за всички водни организми поради промяна на рН стойността.
   Не допускайте електролитите да попаднат във водоемите, канализационните води и почвата!
  Ако имате такива отпадъци, можете да се присъедините към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете в контейнерите за събиране на негодни за употреба портативни батерии, разположени на горепосочените места.
   Община Мездра призовава гражданите да се възползват от предоставената им възможност!
 
 

https://www.livechatalternative.com/