Община Мездра стартира прием на документи за предоставяне на топъл обяд на най-нуждаещи се лица

   Въз връзка с изпълнението на дейностите по проект за предоставяне на топъл обяд на най-нуждаещи се лица, който се реализира по Програма за храни и основно материално подпомагане (ПХОМП) 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Община Мездра обявява прием на документи от кандидати за потребители на тази социална услуга.
 
   Необходимите документи – заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация, се подават всеки делничен ден от 1 до 10 февруари 2023 г., включително, както следва:
 
• за гр. Мездра – в Общинския център за социални услуги и дейности, 
• за съставните селата на общината – в кметствата на населените места.
Допустими целеви групи по проекта са:
• лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
• лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по ПХОМП 2021-2027 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
• лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в т. ч. самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
• лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
• скитащи и бездомни лица;
• лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
 
 
В случаите, в които всеки от членовете на едно семейство или домакинство попада в някоя от изброените целеви групи, топъл обяд може да бъде предоставян на всеки един от тях.
Предоставянето на топъл обяд е допустимо и на непълнолетни деца, когато същите попадат в някоя от изброените целеви групи и за тях не е осигурено безплатно хранене по друг ред.
Подкрепата може да се предоставя и на хора, изпаднали в затруднено положение в резултат на природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства, с оглед овладяване на възникнали извънредни ситуации в страната.
Проектът ще се реализира на територията на цялата община, като услугата ще се предоставя от 1 март 2023 г. до 30 септември 2025 г. През този период одобрените за подпомагане 160 лица ще получават всеки работен ден от съответни месец топъл обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.
До 1 юни 2022 г. Община Мездра предоставяше топъл обяд на 200 уязвими лица по проект „Топъл обяд за жителите на община Мездра“, който беше реализиран с безвъзмездна финансова помощ по операция „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Разяснения по проекта за предоставяне на топъл обяд бяха направени на работна среща с кметовете и кметските наместници, организирана от Община Мездра.