____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А -Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на общински имоти , временно стопанисвани от Община Мездра – земеделска земя в землището на с. Старо село , местностите „Смърдан „ и „ Осене „ .
Търгът ще се проведе на 26.05. 2009г. от 10.30 часа в Община Мездра Втора дата – 02.06. 2009 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината .

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………. / Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/