____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Близо 2 000 000 лв. за ремонт на улици и водопроводи в община Мездра през 2023 г.

   
   Общинският съвет (ОбС) удължи действието на бюджетните плащания, лимити и финансирания на Община Мездра през тази година до приемането на Бюджет 2023 на базата на техните размери, определени за 2022 г. Решението беше взето на февруарската сесия на местния парламент с 15 гласа „за“, 1 „против“, 2-ма „въздържал се“ и 3-ма не гласували.

   Съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси, при липсата на приет до началото на бюджетната година държавен бюджет (какъвто е случаят в момента), приходите на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, при спазване на фискалните правила.
  С Постановление №7/19.01.2023 г. на Министерския съвет за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г. за Община Мездра е определена обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 16 186 449 лв. С ФО-2 от 04.01.2023 г. Министерство на финансите е определило следните размери за Община Мездра на трансферите от централния бюджет за обща изравнителна субсидия, зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи: обща изравнителна субсидия – 1 836 100 лв., зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 242 200 лв. и целева субсидия за капиталови разходи – 1 995 900 лв.
 
 
   С целевата субсидия за капиталови разходи през 2023 г. ще бъде извършен ремонт на 15 улици, 3 улични водопроводи, 1 селски площад и сепарираща инсталация, както и проектиране на други обекти: ремонт на четири улици в гр. Мездра – „Св. Патриарх Евтимий“, „Оборище“, „Пирин“ и „Георги Бенковски“ на обща стойност 1 102 153 лв.; на три улици в с. Лик – „Подбалканска“, „Баба Тонка“ и „Св. Климент Охридски“, на две улици в с. Зверино – „Георги Димитров“ и „Александър Стамболийски“, ул. „Коритен“ в с. Лютиброд, ул. „Бузлуджа“ в с. Царевец, ул. „Витоша“ в с. Боденец, ул. „Витоша“ в с. Моравица, ул. „Дъб“ и площад в с. Дърманци, индексация на ул. „Йордан Куртев“ в с. Елисейна, ремонт на водопроводите на ул. „Георги Димитров“ в с. Игнатица, ул. „Прогрес“ в с. Брусен и ул. „Тодор Каблешков“ в с. Руска Бела – всички на обща стойност 526 765 лв., ремонт на сепарираща инсталация – 101 415 лв. и проектиране на други обекти – 265 567 лв.
   ОбС откри процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД и процедура по издаване на разрешително за водовземане от язовир „Долна Кремена” на компанията за добив на скалнооблицовъчни материали „Дионисомарбле“ ЕООД – София.
 

 
   Местният парламент даде съгласие Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, финансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, за реформиране на Дома за стари хора в гр. Мездра.
   ОбС разреши на Община Мездра да предостави временна възмездна финансова помощ в размер на 19 440 лв. на „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД и на „Транс-Авто-2015“ ЕООД за закупуване на плей детектор за нуждите на Пункта за технически прегледи и да предостави временна възмездна финансова помощ в размер на 30 000 лв. за ремонт на автобусите на транспортните дружества.
    Община Мездра ще подпомогне с 20 000 лв. собствени средства НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра“ за организацията и осъществяването на юбилейния концерт-спектакъл „Да останем богати“ по повод 75 години от създаването на Ансамбъл „Мездра“.
 
 

   ОбС одобри финансова помощ от 4 000 лв. за подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в Турция и Сирия на 6 февруари.
  Приети бяха отчетите за изпълнение на актовете на ОбС за периода юли-декември 2022 г. и за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през м. г.
  ОбС прие и одобри осъществените от „ВиК“ ООД – Враца през 2022 г. инвестиции във ВиК-а системи и съоръжения на територията на община Мездра на обща стойност 78 400 лв. Местният парламент определи и даде съгласие за предоставяне на 37 148.970 дка общински мери, пасища и ливади за ползване под наем от собственици на пасищни селскостопански животни за стопанската 2023/2024 г.