Анкетно проучване за нагласите на населението относно изпълнението на различни дейности и въвеждане на нови практики за превенция при генерирането на битови отпадъци на територията на община Мездра

   
   
   Уважаеми съграждани,
   Община Мездра Ви кани да вземете участие в анкетно проучване, което има за цел да установи нагласите на населението относно изпълнението на различни дейности и въвеждане на нови практики за превенция при генерирането на битови отпадъци на територията на община Мездра.
   Резултатите от анкетното проучване ще се вземат предвид при разработването на План за нулеви отпадъци на Община Мездра с хоризонт 10 години.
   Анкетното проучване се провежда в изпълнение на договор за разработване на общински план за нулеви отпадъци и изготвяне на специализирано съдържание с екологична насоченост по проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“, сключен между Община Мездра и Българска консултантска организация ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
   Моля, попълните анкетата в срок до 10.03.2023 г. като отворите следния линк: https://forms.gle/tDs1eUPCdqiFq73g8
   Попълването на анкетата отнема около 10 минути.
   С уважение,
   Екип на Община Мездра