____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Мездра кандидатства с 13 проекта в Националната кампания „Чиста околна среда – 2023 г.“

   Седем кметства, четири училища и две детски градини от община Мездра са подали проекти в ежегодния конкурс „Обичам природата – и аз участвам“, който се финансира от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2023 г.“ на Министерство на околната среда и водите.
   Допустими бенефициенти в конкурса са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностно развитие (ЦПРЛ) и Обединени детски комплекси (ОДК).
   Кметство Очиндол кандидатства с проект „Изграждане на детско футболно игрище“ (15 000 лв.), Кметство Ребърково – „Кът за спорт и детски игри“ (15 000 лв.), Кметство Лик – „Изграждане на иновативен екологичен център в с. Лик за придобиване знания за природата, развлечения, игри и задълбочаване на връзката родители – деца – природа. (14 793,40 лв.), Кметство Царевец – „Село Царевец – обичам природата и аз участвам“ (14 116,32 лв.), Кметство Брусен – „Отговорни към природата и здравето“ (13 946,40 лв.), Кметство Горна Кремена – „Отговорни към природата и здравето на младото поколение, и ние участваме“ (13 134,42 лв.), Кметство Крапец – „Зелено волейболно игрище“ (7 214 лв.).
   СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино е подало проекта „Екокът (класна стая) за обучение на открито „Екознайко“ (7 500 лв.), а ДГ „Звездичка“ в същото село – „Обичам природата – и аз участвам“ (7 500 лв.).
   Останалите четири проектни предложения са на училища и детски градини от гр. Мездра: ПГ „Алеко Константинов“ – „Ние учим сред природата“ (7 499,83 лв.), СУ „Иван Вазов“ – „Минипарк за обучение и интерактивни игри“ (7 494 лв.), ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – „Екозанималня“ (7 363 лв.) и ДГ „Роза“ – „Играем и творим на открито“ (7 493,46 лв.).
   Подадените 13 проектни предложения са на обща стойност 138 055 лв. Миналата година кандидатстваха 12 допустими бенефициенти от общината с проекти на обща стойност 127 340 лв. От тях бяха одобрени за финансиране и реализирани само два проекта: на ПГ по МСС (сега ПГ „Васил Левски“) – „Зелена работилница – класна стая на открито”, и на ДГ „Мир“ – „Играя, наблюдавам, опознавам“, на обща стойност приблизително 15 000 лв.
   Резултатите от извършеното класиране на подадените проектни предложения ще бъдат обявени в срок до 7 април 2023 г. на интернет страницата на ПУДООС: https://www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда“.
   Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти е: за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до края на м. октомври 2023 г., а за общини и кметства – до края на м. ноември 2023 г.
   Мирослав Гетов, Община Мездра