____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински недвижими имот представляващ земя с площ от 951 кв.м в с. Зверино, Община Мездра , УПИ ХI, пл.№ 782 ,кв.40 , съгласно АОС № 149 /10.12.2001 г.
Търгът ще се проведе на 30.06. 2009 г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 07 .07 . 2009 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа . Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. / 0910 / 9- 21-16, вътр. 112.

РС КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : / п /
/ Ив. Аспарухов /

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А
О Б Я В Я В А :

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински недвижими имот – земя с площ от 500 кв.м в с. Зверино, Община Мездра , парцел II, пл.№ 238 ,кв.59 по плана на населеното място.
Търгът ще се проведе на 30.06. 2009 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 07 .07 . 2009 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. / 0910 / 9- 21-16, вътр. 112.

РС КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : / п /
/ Ив. Аспарухов

https://www.livechatalternative.com/