____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

 О  Б  Щ  И  Н  А - Г  Р  А  Д   М  Е  З  Д  Р  А

 

                          О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>         Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  общински имоти четири   незастроени жилищни парцели :  УПИ V<span lang="RU" style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:RU”>-<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”>ти ,УПИ VI –ти  и УПИ ХII<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”>-ти  УПИ ХI<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”> -ти     в кв.1  по плана на с. Брусен.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>         Търгът

ще се проведе на 28.05.2013г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 04 .06.2013 година.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се

получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

                                        ……………………  / Ив. Аспарухов  /