____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересовани страни по преписка за разглеждане и одобряване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в обхват ПИ с идентификатори №69050.45.69 и №69050.45.231 в местност „Осене“ в землището на с. Старо село за „Фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение на основание чл.18а

Решение 3 – Протокол 3-заличени данни

https://www.livechatalternative.com/