____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

              О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

 

 

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>         Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  общински имоти четири   незастроени жилищни парцели :  УПИ V<span lang="RU" style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:RU”>-<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”>ти ,УПИ VI –ти 

и УПИ ХII<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”>-ти  УПИ ХI<span style="font-family:Arial;mso-ansi-language:<br />
BG”> -ти     в кв.1  по плана на с. Брусен.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>         Търгът ще се проведе на 28.05.2013г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 04 .06.2013

година<span lang="RU" style="font-family:<br />
Arial;mso-ansi-language:RU”>.

<span style="font-family:Arial;<br />
mso-ansi-language:BG”>        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

 

 

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /

<span lang="RU" style="font-size:14.0pt;font-family:A4p;<br />
mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU”> 

https://www.livechatalternative.com/