____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра като бенефициент по Проект BG05M9OP001-2.019-0031-C01 „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания техните семейства в Община Мездра“, процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси обявява процедура за подбор на персонал за социалните услуги ,,Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ и ,,Център за обществена подкрепа“

Обява

Заявление

Декларация

Декларация лични данни

Автобиография

Списък с класираните кандидати

https://www.livechatalternative.com/