____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински недвижим имот в с. Игнатица включващ земя – УПИ VIII- 262 в кв.25 по плана на населеното място с площ – 3 270 кв.м , двуетажна училищна сграда със ЗП от 318 кв.м и стопански сгради. Търгът ще се проведе на 07.07. 2009 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 14 .07 . 2009 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. / 0910 / 9- 21-16, вътр. 112.

РС КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : …………………….
/ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/