____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересовани страни по преписка за разглеждане и одобряване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя в обхват ПИ с идентификатори № 69050.45.69 и № 69050.45.231, местност „Осене“ в землището на с. Старо село за „Фотоволтаична електроцентрала“

Съобщ.18а-Заповед №173-ПИ69-231

Заповед №173-21.03.2023

2-1

2-2

КП за Заповед 173

https://www.livechatalternative.com/