Заповед №172/21.03.2023 год. за одобряване на ПУП – ПЗ предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на фотоволтаична централа до 20 MWр в №69050.127.155, местност „Смърдан“ и №69050.45.508, местност „Тънкия рът“ в землището на с. Старо село

Заповед №172-21.03.2023г

1-1

1-2

Съобщение по чл.18а АПК-Заповед№172-ПИ 155-508