____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за обществено обсъждане на План за нулеви отпадъци на Община Мездра

Уважаеми дами и господа,
 
Община Мездра Ви кани да вземете участие в Обществено обсъждане за представяне на План за нулеви отпадъци на община Мездра с хоризонт от 10 години.
 
Планът за нулеви битови отпадъци е важен документ за изпълнението на стратегическите цели на община Мездра при управлението на отпадъци и ще се използва като рамка за следващите действия в насока превенция генерирането на битов отпадък в община Мездра. Документът съдържа конкретни мерки, определени спрямо мнението на жителите на общината и спецификите на региона.
 
Общественото обсъждане ще се проведе на 22 юни 2023 г. от 13,00 часа в зала на Община Мездра.
 
Общественото обсъждане се провежда в изпълнение на договор „Разработване на общински план за нулеви отпадъци и изготвяне на специализирано съдържание с екологична насоченост по проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра"", сключен между община Мездра и „Българска консултантска организация" ЕООД, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от ЕФРР.
 
С уважение,
 
Екип на Община Мездра

https://www.livechatalternative.com/