____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А
О Б Я В Я В А :

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински недвижим имот в гр. Мездра ,представляващ незастроен терен УПИ I , пл.№ 1816 в кв.112- а ул. Хр. Ботев – западна индустриална зона , подходящ за промишлено строителство.
Търгът ще се проведе на 15.09. 2009 г. от 11.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 23 .09 . 2009 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. / 0910 /
9- 21-16, вътр. 112.

РС КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : …………………….
/ Ив. Аспарухов /

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Провеждането търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на два обекта за търговия – магазини в част от УПИ I, кв. 101 Б по плана на град Мездра ,ул. Св.П. Евтимий , съгласно АОС № 739 / 03.10.2007г и скица № 343 от 09.06.2009 г. – единият с площ от 84 кв.м , а другият с площ от 56 кв.м.
Търгът ще се проведе на 15.09. 2009 г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 23 .09 . 2009 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. / 0910 / 9- 21-16, вътр. 112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :…………
/ Ив. Аспарухов/

https://www.livechatalternative.com/