ПРОЕКТ ПИЛОТНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННО УЧИЛИЩНО КОМПОСТИРАНЕ В ГРАД МЕЗДРА

   Представители на община Мездра взеха участие в международното събитиее Forward Green 2023 – първото международно изложение за кръгова икономика, което се проведе в периода 08-10 юни 2023 г. в гр. Солун, Гърция.
 
   В рамките на форума участва официална делегация от община Мездра, водена от г-н Иван Аспарухов – кмет на община Мездра. В рамките на форума в специализирания панел на Умни градове беше представен Общинския план за нулеви отпадъци на община Мездра, разработен в рамките на проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“, финансиран по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0046-C01/11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР.
 
   Представителите на община Мездра имаха възможност да се запознаят и проведат срещи в рамките на международното изложение, съчетано с форум за кръгова икономика „Настоящето и бъдещето на кръговата икономика“, който обхвана в различни панели широк спектър от въпроси на кръговата икономика, от отпадъци до вода, възобновяеми източници на енергия, ESG, кръгово земеделие, кръгов туризъм и еко иновации. Участниците в изложението представляваха широк кръг от заинтересовани страни – представители на централната власт, регионални и местни власти, бизнес общности, академични среди, организации на гражданското общество, международни организации и международни финансови институции.
 
 
 

 
 
публикувано на 13.07.2023 г.
 
Конкурс по инициатива – Да компостираме заедно
 
  Днес стартира едноседмичната кампания на община Мездра за събиране на кафяви отпадъци. Инициативата се реализира в изпълнение на проект Проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра” е финансиран по АДБФП No BG16M1OP002-2.009-0046-C01/11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕФРР.

  В рамките на кампанията е обявен конкурс за вдъхновяваща снимка за събиране, разделяне или приготвяне на „кафяви“ отпадъци за компостиране, като повече информация можете да откриете на фейсбук профила на инициативата – Да компостираме заедно. Последвайте ни, за да участвате в кампанията, а на 21 юли 2023 г. Ви очакваме, за да наградим най-добрите в конкурса. Тогава ще закрием кампанията с провеждането на Училищен ден на компоста. Очакваме Ви в ОУ „Христо Ботев“ от 10:30-13:00 и в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ от 15:30-18:00ч. С игри и забавления за деца и ученици ще разкажем за различни практики, свързани с компостиране на органични отпадъци, както и практики за превенция на биоразградими отпадъци!
 

публикувано на 17.07.2023 г.
 
План за нулеви отпадъци на община Мездра с хоризонт от 10 години  
Община Мездра разполага с нов планов документ, с изпълнението на който се цели намаление на генерираните и депонирани отпадъци от бита.
План за нулеви отпадъци на община Мездра с хоризонт от 10 години е разработен на база действащата Програма за управление на отпадъците на община Мездра за периода 2021-2028 г.
Планът за нулеви битови отпадъци е важен документ за изпълнението на стратегическите цели на община Мездра при управлението на отпадъци и ще се използва като рамка за следващите действия в насока превенция генерирането на битов отпадък в община Мездра. Документът съдържа конкретни мерки, определени спрямо мнението на жителите на общината и спецификите на региона.
Планът за нулеви битови отпадъци е разработен в изпълнение на проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра““, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР.
Планът за нулеви отпадъци на община Мездра с хоризонт от 10 години може да бъде разгледан тук .

Наръчник на учителя за провеждане на „Зелен час на класния ръководител“
В изпълнение на проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра““, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР, е разработен Наръчник за провеждане на „Зелен час на класния ръководител“.
Наръчникът има за цел да подобри и разшири образованието на деца в училищата в община Мездра по отношение на различни практики, свързани с компостиране на органични отпадъци, както и практики за превенция на биоразградими отпадъци. Съдържа информация по четири основни теми, свързани с екологичното поведение, в т.ч. разделно събиране, рециклиране, компостиране, повторна употреба. Всяка тема е представена чрез подбрана информация за: същност на процеса, ползи и правила, практики и въпроси, насочени и изпълними от деца на възраст 7-14 години.
Наръчникът ще подпомогне преподавателите при провеждането на часове „Зелен час на класния ръководител“, като предостави необходимата теоретична информация и подходящи практически материали за самостоятелно представяне на темите пред учениците.
Наръчникът е разработен паралелно и в съответствие с Методология за провеждане на „Зелен час на класния ръководител“.
Темите от Наръчника ще бъдат въведени от следващата учебна година пилотно в рамките на „Зелен час на класния ръководител“ в две училища от община Мездра (ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Св. Св Кирил и Методий“).
 
 

 публикувано на 17.07.2023 г.
 
  На 20 юли 2023 г. предстои провеждането на две вълнуващи „Зелени работилници за еко изкуство“. Всички любознателни деца ще имат възможност да участват в игри и забавления, чрез които да придобият знания за качествено опазване на околната среда и за придобиване на екологично поведение.  
 

  Ще бъдат проведени два броя работилници, като в рамките на всяка от тях децата ще могат да се включат в игри за опознаване на думите, свързани с екологично поведение, практическо занимание за наблюдаване на парниковия ефект, задачи за оцветяване и апликиране, създаване на робот от битови отпадъци и викторина. Очакваме Ви в ОУ „Христо Ботев“ от 10:30-13:00 и в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ от 15:30-18:00ч. Инициативата се реализира в изпълнение на проект проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра” е финансиран по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0046-C01/11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕФРР.
 
 
 
 

публикувано на 20.07.2023 г.
 
 
Зелени работилници за еко изкуство
 
 
 Днес, с много настроение, жажда за знание и творчески ентусиазъм най-младите жители на община Мездра участваха в две вълнуващи „Зелени работилници за еко изкуство“. С вдъхновение и мисъл за околната среда децата участваха в игри и забавления, чрез които придобиха знания и отговорно екологично поведение. 
 
 
   Проведе се оспорвана игра за опознаване на думите, свързани с екологично поведение, всички наблюдаваха на практика какво е парниковият ефект и какъв е ефектът от него. Заедно всички направиха робот от битови отпадъци, защото боклукът може да се превърне в съкровище. Талантливите деца на Мездра рисуваха, оцветяваха и апликираха, докато получаваха нови знания. Проведената викторина показа колко много са научили всички и колко много можем да направим за околната среда с малки усилия.

   Утре, 21.07.2023 г. Ви очакваме в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ от 10:30-13:00 и в ОУ „Христо Ботев“ от 15:30-18:00ч., където ще се проведе Училищния ден на компостта.

   Всички инициативи се реализират в изпълнение на проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра” е финансиран по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0046-C01/11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕФРР.
 
 
 
 
 
 


публикувано на 26.07.2023 г.
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
 
Уважаеми дами и господа,
Община Мездра кани всички представители на масовите медии на територията на общината, област Враца и страната, да вземат участие в пресконференция за популяризиране, информация и публичност на проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“.
Пресконференцията ще се проведе на 28 юли 2023 г. от 13,00 часа в зала на Община Мездра.
Пресконференцията се провежда в изпълнение на договор АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0046-C01/11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР по процедура чрез подбор BG16М1ДЗ002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ .
 
С уважение,
Екип на Община Мездра
 

публикувано на 01.08.2023 г.

На 28.07.2023 г. в сградата на Община Мездра се проведе пресконференция в изпълнение на проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“Проекта се изпълнява по  АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0046-C01 от 11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР по процедура чрез подбор BG16М1ДЗ002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“.

 
 
Координаторът по проекта представи пред аудиторията дейностите и целите по проекта.
Основната цел на проекта е:  Предприемане и внедряване на редица нови управленски подходи в община Мездра за да стимулира предотвратяването на биоразградими битови отпадъци в общината.

Специфичните цели :
·        да отклони част от потока на биоразградими отпадъци от общия поток отпадъци, предвидени за депониране;
·        да внедри екосъобразно поведение и мислене на учениците от 1-ви до 8-ми клас чрез Зелен час на класния ръководител, обучителна програма, игри и работилници;
·        да разработи Общински план за действие за нулеви отпадъци.

Основните дейности по проекта са:
·        Дейност 1. Подготовка на демонстрационен проект
·        Дейност 2. Реализация на демонстрационния проект
► Мярка 1. Разработване на Общински план за действие за превенция образуването на битови отпадъци (План за нулеви отпадъци)
► Мярка 2. Създаване на програма за компостиране и превенция на генерирането на отпадъци в две пилотни училища в община Мездра.
·        Дейност 3. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта
·        Дейност 4. Управление на проекта
·        Дейност 5. Информация и публичност

Обща стойност на проекта: 384 789,27 лв., от които:
321 755,92 лв. – Европейско финансиране
 56 780,45 лв. – Национално съфинансиране
   6 252,90 лв. – Общинско съфинансиране
 
 
 

 

 

 


публикувано на 01.08.2023 г.

КОМПОСТИРАНЕТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕЦАТА В РИСУНКИ

Днес стартира поредната инициатива на община Мездра, насочена към преодоляване на генерирането на отпадъци. Обявен е конкурс за рисунка на тема Компостиране. Във фейсбук страницата на проекта Да компостираме заедно децата имат възможност да публикуват снимка на своите рисунки или да донесат творбите си на 08 август 2023 г. в рамките на събитието Зелен ден на Мездра, което ше се проведе от 10:00 часа на Централния градски площад.
Всички получени рисунки ще бъдат специално изложени, а за участниците ще има и специални награди от екологичен материал.

Инициативата се реализира в изпълнение на проект Проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра” е финансиран по АДБФП No BG16M1OP002-2.009-0046-C01/11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕФРР. Повече информация за всички инициативи можете да откриете на фейсбук профила – Да компостираме заедно.

 


публикувано на 04.08.2023 г.

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на 08.08.2023 г. от 10:00 часа на централния градски плащад в град Мездра, където ще се проведе „Зелен ден на Мездра“. С игри, забавления и много полезна информация ще направим нашата община още по-зелена. Всички заедно ще бъдем добър пример за разделно събиране на отпадъци и за компостиране!
 
В рамките на Зеления ден на Мездра ще бъдат отличени и участниците в конкурса за рисунка на тема компостиране!
 
Инициативата се реализира в изпълнение на проект  „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра”, финансиран по АДБФП No BG16M1OP002-2.009-0046-C01/11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕФРР.
 
Очакваме Ви!
 
 
 
 
 

публикувано на 08.08.2023 г.

 

 

 

    С екологична инициатива под наслов „Зелен ден на Мездра“ приключи изпълнението на Проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра”. Той е реализиран от Община Мездра със средства от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
 
      В събитието, което се състоя на площад „България“, се включиха деца от градските детски градини и от селата Брусен, Дърманци, Лик, Ослен Криводол, Ребърково и Царевец, възпитаници на Детско-юношеската школа на ОФК Локомотив – Мездра и на Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), ученици, родители и др.   Под формата на беседа един от менторите по проекта – Петър Петров, запозна присъстващите със същността и с правилата за разделно събиране на отпадъци и на процеса по компостиране, с ползите от рециклирането на отпадъци и от компостирането и т. н.   При голям интерес от страна на подрастващите премина викторината с гатанки и въпроси на екологична тематика. Отговорилите вярно получиха пособия за рисуване и занимателни игри.

   По време на „зелената“ инициатива бяха наградени участниците в конкурса за детска рисунка на тема „Компостиране“, организиран в рамките на дейностите по проекта. В конкурса взеха участие повече от 50 малки художници на възраст от 4 до над 10 години. Техните рисунки бяха подредени в обща художествена изложба на открито, а всички участници си тръгнаха с атрактивни награди, изработени от екологични материали – игра за умни деца „Да пазим природата“, игра с карти „НеСМЕТни съкровища“, сгъваема раничка и раничка за оцветяване, дървен пъзел, къщичка за птици, боички, флумастери и моливи.    Специален поздрав към участниците в инициативата поднесоха възпитаници на музикалния педагог Анета Петкова от ЦПЛР – Мездра.

   Повече информация за всички инициативи по проекта можете да намерите на фейсбук профила „Да компостираме заедно“:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100092843021384

 
 
 

публикувано на 08.08.2023 г.

 

 
П О К А Н А

 
 
       Уважаеми дами и господа,
 
  Община Мездра организира заключителната пресконференция за отчитане на резултатите от изпълнените дейностите по проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“, финансиран по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0046-C01/11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР по процедура чрез подбор BG16М1ДЗ002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ .

    На пресконференцията, която ще се проведе на 10 август 2023 г. от 10,00 часа в зала на Община Мездра са поканени да присъстват представители на учебните заведения на територията на община Мездра, представители на Общинската администрация, представители на читалищата, медии и всички заинтересовани лица.
 
 
 
 
С уважение,
Екип на Община Мездра
 
 

публикувано на 11.08.2023 г.

    На 10.08.2023 г. в сградата на Община Мездра се проведе заключителна  пресконференция в изпълнение на проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“. Проекта е финансиран  по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0046-C01 от 11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от ЕФРР по процедура чрез подбор BG16М1ДЗ002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ .
 

·        Дейност 2. Реализация на демонстрационния проект
В рамките на проекта са реновирани и обзаведени  две класни стаи в двете  пилотните училища в град Мездра – ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Оборудването за всяка от стаите включва: модулни маси, шкафове, стационарни столове и бели магнитни дъски. Доставени са по два компостера с вместимост от 400 и 1200 л и 3D принтер.

► Мярка 1. Разработване на Общински план за действие за превенция образуването на битови отпадъци (План за нулеви отпадъци) – разработен и приет Общински план за действие за превенция образуването на битови отпадъци (План за нулеви отпадъци) с хоризонт 10 години. Дейностите, залегнали в плана, са пряко обвързани с целите за управление на битови отпадъци от общинския План за управление на отпадъците. Планът за нулеви отпадъци е представен в рамките на Forward Green 2023 – първото международно изложение за кръгова икономика, проведено в периода 08-10 юни 2023 г. в гр. Солун, Гърция.

► Мярка 2. Създаване на програма за компостиране и превенция на генерирането на отпадъци в две пилотни училища в община Мездра – разработен Наръчник на учителя за провеждане на „Зелен час на класния ръководител“. Същият  беше представен на нарочно събитие пред учители от двете пилотни училища. Обучени са над 20 учители за използване на разработения Наръчник и достигане на знанията, залегнали в него, до повече представители на общността в град Мездра (деца и родители).

·        Дейност 3. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта: Създадена е и се поддържа страница на проекта във Фейсбук – Да компостираме заедно.

В рамките на проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“ са проведени следните събития:
► „Зелена работилница за еко изкуство“
► „Работилница за 3D принтиране“
► „Училищен ден на компоста“
► „Зелен ден на Мездра“

В рамките на проведените информационни и обучителни събития беше представена информация за:
 дейностите, които Община Мездра предприема в областта на управление на отпадъците;
 значението на дейностите за предотвратяване образуването на отпадъци;
 разделното събиране и подготовката на отпадъци за повторна употреба, с цел намаляване на количеството битови отпадъци, отредени за депониране

На участниците в събитията бяха представяни интерактивни занимания и игри, касаещи придобиване на знания за качествено опазване на околното среда и придобиване на екологично поведение.
 
 
 
 
 
 

публикувано на 23.08.2023 г.

 

 

 

 

    Във връзка с изпълнение на мерките в Плана за нулеви отпадъци на община Мездра с времеви хоризонт 10 години за периода 2023-2033 г., разработен по Проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“, Община Мездра организира кампании за събиране на непотребни дрехи и обувки и на едрогабаритни отпадъци от домакинствата.

    Желаещите да дарят безвъзмездно ненужни дрехи и обувки за деца и възрастни, които са годни за употреба, могат да ги предадат всеки делничен ден в Общинския център за социални услуги и дейности, който се намира на ул. „Иван Вазов“ №2 в гр. Мездра (бившата сграда на АПК-а), партерен етаж. Допълнителна информация може да получите на тел. 0882 487 935, Дарин Митов.

    С цел опазване чистотата на територията на общината и разширяване на системата за разделно събиране на битовите отпадъци, Община Мездра продължава кампанията за събиране на непотребни за домакинствата едрогабаритни отпадъци – матраци, дивани, фотьойли, маси, столове, гардероби, шкафове и други мебели.

    Обемните отпадъци се приемат на специализираната площадка в Професионална гимназия „Васил Левски“ (бившата ПГ по МСС), с административен адрес: гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №2, след предварително подадена заявка на тел. 0894 308 075, Десислава Георгиева, началник сектор „Комунална дейност“ в ОбП „Чистота“. Извозването им може да се организира с лични превозни средства или с транспорт на ОбП „Чистота“ след предварителна заявка на горепосочения телефон.

   Община Мездра Ви призовава да се включите в кампаниите, за да дадете своя личен принос за опазването на околната среда!