____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – пасище ,мера в землището на с. Долна Кремена на площ от 8,303 дка в местността „ Край село „.
Търгът ще се проведе на 08.09.2009г. от 10.00 часа в Община Мездра. Втора дата – 15.09.2009г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на Община Мездра.

Кмет на Община Мездра :

……………………./ Ив.Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/