Съобщение пресконференция

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
 
Уважаеми дами и господа,
Община Мездра кани всички представители на масовите медии на територията на общината, област Враца и страната, да вземат участие в пресконференция за популяризиране, информация и публичност на проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“.
Пресконференцията ще се проведе на 28 юли 2023 г. от 13,00 часа в зала на Община Мездра.
Пресконференцията се провежда в изпълнение на договор АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0046-C01/11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР по процедура чрез подбор BG16М1ДЗ002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ .
 
С уважение,
Екип на Община Мездра