____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от 22,6 кв. м в част от първи етаж на сграда в с. Типченица, УПИ VII ,пл.№ 158 в кв. 14 по плана на селото .
Търгът ще се проведе на 29 .09 . 2009г. от 9.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 06.10 . 2009г. в същия час и място.
За допълнителна информация и закупуване на тръжната документация – стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

РС КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

/ Ив. Аспарухов /

О Б Щ И Н А – Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовир “ Крапец “, в землището на с. Крапец , община Мездра с площ от 225,5 дка. Търгът ще се проведе на 06.10.2009г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата : 13.10 .2009г.
Тръжната документация и информация за процедурата се получават в стая № 104-А на общината или на телефон : 9-21-16 , вътрешен 112 . Необходимите документи за участие се представят в срок до деня , предхождащ търга , до 15.00 часа.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :
……………………../ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/