____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление

№62/16.09.09 год.
Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №024005, местност „Зад могилата” в землището на с. Брусен.
Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 -дневен срок от съобщението заинтересуваните лица, собственици на имоти №024001 – на н-ци на Петко Иванов Николов, ПИ №024002 на н-ци на Камен Иванов Вълканов, ПИ №024003 на н-ци на Иван Петков Ников, ПИ №024004 на н-ци на Дана Тошова Маркова, и ПИ №024006 на н-ци на Мито Генов Лилов, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/