Уведомление по чл.66 от Административнопроцесуален кодекс за откриване на производство по издаване на общ административен акт относно обявяване границите на районите и видът на предлаганите от община Мездра услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси

Уведомление

Проект на заповед

Обществени консултации

Заповед №837/30.10.2023 г. за определяне границите на районите на предлаганите услуги по чл.14 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра