____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за ОПС

О Б Щ И Н А Г Р А Д М Е З Д Р А

О Б Я В Я В А :

Провеждането търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на пет обекти за обществено обслужване всеки върху 15 кв.м в част от УПИ I в кв. 73 по плана на с. Зверино .Търгът ще се проведе на 06.10. 2009 г. от 10.00 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев № 27 , стая № 202 . Втора дата – 13 .10 . 2009 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината , тел. / 0910 / 9- 21-16, вътрешен – 112.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :…………….……….

/ Ив. Аспарухов/

https://www.livechatalternative.com/