____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за заповед

ОБЩИНА МЕЗДРА
Мездра 3100, ул.”Христо Ботев” 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23
e-mail:mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg

З А П О В Е Д
№ 592
гр. Мездра , 16 .09. 2009 година

На основание чл. 44 , ал.2 от ЗМСМА ,чл.50 от ЗФВС и чл. 75, 76 и 77 от Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта ,

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Списък на спортните обекти и съоръжения , общинска собственост , които могат да се отдават под наем , както следва :

1. Стадион ” Локомотив ” Мездра, съгласно АОС № 480 / 2005г.
2. Тенис – корт , гр. Мездра , съгласно 109 / 2001г.
3. Карате клуб „ Лотос „ , гр. Мездра , съгласно АОС № 152 / 2002г.
2. В едномесечен срок от обявяване на списъка, заинтересованите лица могат да подават мотивирани искания за наемане на свободните обекти при спазване изискванията на чл.73 от Правилника.
3. Назначавам комисия за разглеждане на постъпилите искания в състав :
Председател – Валентин Вълчев – директор д-ция „ИРХД”

и Членове : 1. Жанета Лашкова – мл.експерт „ Спорт и младежки дейности „
2. Христина Чулева – гл.специалист „ Придобиване и разпореждане с общ. Собственост.
Комисията да изготви и представи на кмета на общината доклад за приетите одобрени или неодобрени искания за наемане на свободните обекти.

РС КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :/п/
/ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/