Новоизбраните общински съветници и кметове в община Мездра ще положат клетва в понеделник

    Новоизбраните общински съветници, кмет на община Мездра и кметове на населени места ще положат клетва на 13 ноември 2023 г. (понеделник) от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Мездра. Това ще стане на тържествено заседание на Общинския съвет, на което ще присъства и областният управител на област Враца Надя Донкинска.

    Преди началото на сесията председателят на Общинската избирателна комисия Пенка Петрова ще обяви състава на новоизбрания Общински съвет, кмет на общината и кметове на кметства и ще им връчи удостоверенията за избор.

След това избраните за общински съветници и за кметове ще положат клетва по чл. 32 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и ще подпишат клетвените листове.

     След полагането на клетвата ще се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Мездра, което ще бъде ръководено от най-възрастния общински съветник – д-р Митка Лечева.

     На сесията ще бъде избран с тайно гласуване председател на Общинския съвет и избрана временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Мездра за мандат 2023-2027 г.